Cartamo

Carthamus tinctorius

CW 99 OL

 alto oleico